UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ulga prorodzinna

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Poradnik Podatnika Kategoria: Krajowa Informacja Podatkowa Opublikowano: środa, 23, marzec 2011 Cezary Socha
Zmiana wielkości czcionki

ULGA PRORODZINNA

ART. 27F UPDOF – ODLICZENIE OD PODATKU

Od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27 (skala podatkowa) pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatnik ma prawo odliczyć za 2010 r. za każde małoletnie dziecko, kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy czyli:

92,67 zł × liczba miesięcy = kwota odliczenia

Zatem za cały rok przysługuje ulga w kwocie 1.112,04 zł.

Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca w którym dziecko:

 1. na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

 2. wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wypoczynkowy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Natomiast w myśl § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455), ilekroć w rozporządzeniu mowa jest o placówce – należy przez to rozumieć całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego.

Na podstawie § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, zwana dalej "placówką rodzinną":

 1. tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej;

 2. wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się;

 3. umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu;

 4. zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;

 5. ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy i ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym.

 

Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiat oraz regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi i w myśl ust. 2 tego artykułu, obsługę finansowo-księgową publicznych placówek rodzinnych prowadzi starosta. Placówki rodzinne otrzymują środki finansowe na utrzymanie dziecka oraz środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

Odliczenia dokonuje podatnik w zeznaniu podatkowym PIT 37 w poz. 114 lub 115 lub PIT 36 w poz. 180 lub 181 i w załączniku PIT- O w poz. 35 lub 36 (w przypadku łącznego opodatkowania małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O).

W załączniku PIT-O dołączanym do zeznania za 2010 r. należy wypełnić również część E, w której wykazuje się:

 • liczbę dzieci

 • numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka,

 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO ULGI (art. 27f ust. 1)

 • osiąganie dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej

 • wykonywanie władzy rodzicielskiej, pełnienie funkcji opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawowanie opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 • wykazanie podatku (po odliczeniu składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Oznacza to, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody opodatkowane wg. skali podatkowej. Do ulgi mają prawo również podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym pod warunkiem, iż uzyskają w roku podatkowym także dochody opodatkowane wg skali np. zasiłek chorobowy, dochody z najmu.

Do ulgi mają prawo wszyscy podatnicy osiągający dochody opodatkowane wg skali tzn. rezydenci i nierezydenci.

DZIECI NA JAKIE PRZYSŁUGUJE ULGA (art.27f ust. 1 odwołuje się do art. 6 ust. 4 updof zmienionego ustawą 6.11.2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr , poz. – zmiana ma zastosowanie do uzyskanych dochodów od dnia 1 stycznia 2008r)

Własne lub przysposobione (adopcja)

 • dzieci małoletnie;

 • dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

 • dzieci do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2010r. kwota ta wynosi 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

SPOSÓB ODLICZENIA

Odliczenie stosowane przez podatnika w zeznaniu podatkowym

 

art.27 f ust.4

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Rodzice, opiekunowie prawni albo rodzice zastępczy mogą podzielić kwotę ulgi wg. proporcji przyjętych przez siebie, tak aby móc realnie skorzystać z odliczenia, oczywiście do wysokości podatku wykazanego przez siebie.

 

art. 27 f ust. 3

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z art. 27 f ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem, czyli:

3,089 zł za jeden dzień

W rozliczeniu za rok 2010 podatnik nie będzie miał możliwości dołączyć do oświadczenia PIT- 12 odrębnego oświadczenia o uwzględnienie przez płatnika ulgi prorodzinnej. Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi zeznanie roczne musi złożyć samodzielnie.

PYTANIA POJAWIAJĄCE SIĘ NA INFOLINII

 1. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej podatnik, gdy jego dziecko spełnia warunki wymienione w art. 6 ust. 4 ustawy, a więc uczy się i nie ukończyło 25 lat, ale uzyskuje dochody:

  • - z najmu opodatkowane ryczałtem,

  • - z działalności gospodarczej opodatkowane zgodnie z art. 30c updof lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
   Artykuł 27 f ust. 7 wprowadza odesłanie do art. 6 ust. 8 i 9. Oznacza to, że z ulgi prorodzinnej nie skorzysta podatnik, który wykonuje władzę rodzicielską, jest opiekunem prawnym lub pełni funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka co do którego mają zastosowanie:

  • przepisy art. 30 c,

  • przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,

  • przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.
   Zatem prowadzenie przez dziecko działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych wyklucza możliwość skorzystania z ulgi.
   W sytuacji gdy dziecko uzyskuje dochody z najmu opodatkowane podatkiem zryczałtowanym rodzice mają prawo do odliczenia.
   Do ulgi też będzie miał prawo rodzic, którego dziecko uzyska dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym o którym mowa w art. 30, art. 30a i 30e ustawy.
   W sytuacji natomiast, gdy, pełnoletnie, uczące się dziecko uzyskało dochody ze stosunku pracy z zagranicy , to rodzic także będzie miał prawo do ulgi, o ile dochody te nie przekroczyły kwoty 3.089 zł.

 2. Pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało w roku 2009 dochody ze stosunku pracy w Niemczech, w Polsce nie uzyskało dochodów. Czy rodzice mają prawo do ulgi?
  Odp. Tak, o ile są spełnione warunki określone w art. 27f updof. . Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 6 updof przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3. Tak więc ulga przysługuje na pełnoletnie dzieci spełniające następujące warunki: nie ukończone 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej. Z kolei zasady opodatkowania, w tym zasady unikania podwójnego opodatkowania regulują art. 27 ust. 8 i 9 updof, jak i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inne umowy międzynarodowe. W skrócie można określić, iż występują dwa rodzaje metod pozwalających na uniknięcie podwójnego opodatkowania są to: metoda wyłączenia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia.
  Art. 6 ust. 4 updof obejmuje zatem również dochody uzyskane za granicą, i to bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania miała do nich zastosowanie. W konsekwencji o ile dziecko uzyskało w 2009 r. dochody z pracy w Niemczach, które nie przekroczyły 3.089 zł, to rodzicom przysługuje omawiane odliczenie.

 3. Czy prawo do ulgi ma rodzic, którego dziecko w roku podatkowym wstąpiło w związek małżeński?
  Tak.
  Rodzic ma prawo do odliczenia ale tylko za miesiące przed wstąpieniem dziecka w związek małżeński. Poczynając od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński odliczenie nie przysługuje.

 4. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej rodzic, którego dziecko w roku podatkowym ukończy 25 lat?
  Tak
  . W sytuacji gdy dziecko w ciągu roku kończy 25 lat odliczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za miesiące do ukończenia 25 lat.

 5. Wspólne zeznanie składają małżonkowie (a tylko jedno z nich jest rodzicem, drugie nie przysposobiło dziecka). Rodzic dziecka nie uzyskuje dochodu albo ma na tyle mały podatek, że nie odliczy całej kwoty ulgi, natomiast wspólny podatek wynikający ze złożonego zeznania pozwoliłby na pełne odliczenie. Czy w tej sytuacji mają prawo do odliczenia ulgi?
  Tak. W sytuacji kiedy rodzic dziecka nie uzyskuje dochodów, a małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, rodzic będzie miał prawo do odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga.
  Wynika to z przepisu art. 6 ust. 2 updof, który stanowi, że małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu (…) mogą być, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów ustalonych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków (SIP 211039).

 6. Z ulgi prorodzinnej może skorzystać również podatnik rodzic albo podatnik pełniący funkcję rodziny zastępczej utrzymujący pełnoletnie dziecko (do ukończenia przez nie 25 lat), które uczy się w szkole wyższej (w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie) w tym, również na studiach doktoranckich. Ustawa nie zawęża bowiem pojęcia „uczenia się” - do studiów magisterskich.

 7. Podatnik na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, albo pełniący funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka pełnoletniego, które ma już własne dziecko, ma prawo do ulgi prorodzinnej. Przesłanką która przemawia za przyznaniem prawa do ulgi w obu przypadkach jest fakt nie uzyskiwania dochodów (prócz wymienionych w tym przepisie) przez dziecko pełnoletnie, które jeszcze się uczy.

 8. Prawo do ulgi prorodzinnej będzie miał podatnik wykonujący władzę rodzicielską, pełniący funkcję opiekuna prawnego albo pełniący funkcję rodziny zastępczej w stosunku do dziecka małoletniego, które ma własne dziecko. W tym przypadku będzie miało zastosowanie kryterium wynikające art. 6 ust. 4 pkt 1 updof (czyli nie ma ograniczenia co do wysokości dochodu uzyskanego przez małoletnie dziecko), gdyż urodzenie dziecka przez małoletnią nie skutkuje nabyciem pełnoletniości. Pełnoletniość uzyskuje małoletni poprzez zawarcie małżeństwa i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 2 kc).

 9. Dziecko jest osobą niepełnosprawną i przez cały czas przebywa w zakładzie opiekuńczym, rodzic łoży na utrzymanie dziecka, opłaca zakład, kupuje niezbędne materiały. Czy ma prawo do ulgi na dzieci?
  Tak.
  Rodzic ma prawo do ulgi na dziecko przebywające w zakładzie opiekuńczym o ile dziecko nie zostało umieszczone w ośrodku na podstawie orzeczenia sądu.

 10. W przypadku gdy dziecko urodzi się w trakcie roku podatkowego to ulga przysługuje w wysokości 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej za każdy miesiąc kalendarzowy od miesiąca, w którym się urodziło dziecko, łącznie z tym miesiącem.

 11. Czy ma prawo do ulgi prorodzinnej osoba, która jest opiekunem prawnym, będącego na jej utrzymaniu, brata? Brat jest osobą pełnoletnią, ubezwłasnowolnioną, otrzymuje rentę.
  Tak
  , ulga przysługuje opiekunowi prawnemu utrzymującemu osoby, bez względu na wiek, które otrzymywały rentę socjalną, w związku z wykonywaniem przez tych opiekunów ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego.

 12. Przypadek I Córka (23 l.) w lipcu 2010 kończy studia niestacjonarne I stopnia licencjackie (zdaje egzamin licencjacki). Od 1.10.2010 rozpoczyna studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na innej uczelni. 17.10.2010 ze względów zdrowotnych i rodzinnych rezygnuje z nauki i zostaje skreślona z listy studentów. Córka cały czas nie pracuje, nie uzyskuje żadnych dochodów i jest całkowicie na utrzymaniu podatnik. Pytania: 1. Czy na dziecko uczące się w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym (zaocznym) przysługuje ulga? 2. Jeśli przysługuje to za jaki okres w w/w przypadku? Czy za miesiące wakacji (sierpień-wrzesień) między dwoma szkołami również? Przypadek II Druga córka (23 l.) w czerwcu 2009 kończy studia niestacjonarne I stopnia ale nie udaje jej się zdać egzaminu licencjackiego. Egazmin ten zdaje w lipcu 2010 i od 1.10.2010 rozpoczyna studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na innej uczelni. Naukę kontynuuje do chwili obecnej. Córka ta również nie pracuje, nie uzyskuje żadnych dochodów i jest całkowicie na moim utrzymaniu. Pytanie podobne jak wyżej: 1. Jeśli ulga przysługuje to za jaki okres w tym przypadku? Czy za całe pierwsze półrocze 2010, w którym córka przygotowywała się do powtórnego egzaminu licencjackiego można zastosować odliczenie?
  Przypadek I
  : Ulga prorodzinna nie jest uzależniona od tego czy studia prowadzone są w systemie stacjonarnym czy też zaocznym i w przedstawionej sytuacji przysługuje za 10 miesięcy.
  Przypadek II: Stosownie do przepisów o szkolnictwie wyższym, datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki. Z opisanego stanu faktycznego nie wynika jednakże, czy córka przez okres od stycznia do lipca 2010 r. była studentką. Jeżeli tak, to ulga się należy za cały rok, natomiast jeżeli nie, to odliczenie przysługuje począwszy od miesiąca października 2010 r.

 13. Za jaki okres przysługuje podatnikowi ulga prorodzinna, jeżeli pełnoletni syn uczęszczał do szkoły policealnej jednorocznej w systemie zimowym od lutego 2009 do lutego 2010. W celu podniesienia kwalifikacji we wrześniu 2010 rozpoczął naukę w nowej szkole również policealnej dwuletniej.
  Jeśli syn podatnika, po formalnym ukończeniu szkoły (w lutym 2010 r.), z początkiem roku szkolnego, podjął naukę w innej szkole systemu oświaty, ulga przysługuje za cały rok, pod warunkiem, że pozostałe warunki wnikające z ustawy zostały spełnione.

 14. Dziecko pełnoletnie, uczące się, pozostające pod opieką rodziny zastępczej. Czy przysługuje ulga osobom, które pełniły funkcje rodziny zastępczej za miesiące, w których dziecko pełnoletnie przebywa u tych osób - zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej?
  Jeżeli chodzi o dzieci pełnoletnie i prawo do ulgi to ustawodawca posługuje się pojęciem obowiązku alimentacyjnego. W ust. 6 art. 27f updof wskazuje się, że przepisy ust. 1 -5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
  Pomimo, iż zgodnie z zapisem art. 72 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, ustawodawca zastrzegł w art. 78 ust. 5 powyższej ustawy „Rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej, przysługuje pomoc pieniężna w wysokości określonej w ust. 3 i 4 również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, do czasu ukończenia szkoły, w której 131 rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletniości, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.” Z regulacji tej jak również z art. 27f ust. 6 updof można wywieść, że kontynuowanie nauki przez dziecko pełnoletnie uprawnia rodziców zstępczych do ulgi, pod warunkiem przebywania dziecka w tej rodzinie.
  Ulga przysługuje osobom, które sprawowały funkcję rodziny zastępczej, również za te miesiące kiedy dziecko stało się pełnoletnie i kontynuuje naukę.
  Jeżeli funkcję rodziny zastępczej pełnią osoby spokrewnione z dzieckiem, po utracie statusu rodziny zastępczej, osoby te nie trącą prawa do ulgi gdyż ciąży na nich obowiązek alimentacyjny.

 15. Pełnoletnia córka w ubiegłym roku zdała maturę i skończyła liceum, ale nadal uczy się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w klasie dyplomowej, czyli nie rozpoczęła studiów po maturze ponieważ kończy szkołę muzyczną i będzie zdawała na Akademię Muzyczną. Jedyną szkołą, do której uczęszcza od września 2010 jest PSM II stopnia. Czy w takim przypadku ulga należy się za cały ubiegły rok?
  Rodzaje szkół artystycznych określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 42) wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Państwowe Szkoły Muzyczne I i II stopnia są szkołami artystycznymi realizującymi cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.09.1991., o systemie oświaty. Przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczenie ulgi prorodzinnej przysługuje za cały rok podatkowy.

 16. Dziecko kończy 18 lat w sierpniu, po tym dniu nie podejmuje nauki i nie osiąga dochodów do końca roku; Ulga przysługuje za 8 miesięcy, do ukończenia 18 roku życia włącznie z miesiącem, w którym dziecko kończy 18 rok życia, przestaje być małoletnim, w tym momencie ustaje władza rodzicielska.

 17. Dziecko kończy 18 lat w sierpniu, po tym dniu nie podejmuje nauki, po tym dniu osiąga dochody 10000zł;
  Art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik może dokonać odliczenia za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską. Władza rodzicielska ustaje, zgodnie z art. 92 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. W miesiącu sierpniu dziecko jest jeszcze małoletnie i pozostaje pod władzą rodzicielską więc podatnik może dokonać odliczenia za 8 miesięcy, z miesiącem sierpniem włącznie. Nie ma znaczenia w danym stanie faktycznym, że dziecko uzyskało dochód 10.000,00 zł w skali roku, gdyż w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego.

 18. Dziecko 24 lata, naukę kończy w czerwcu, od sierpnia pracuje osiąga dochody w wysokości 10000 zł;
  Art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy stanowi o dzieciach do ukończenia 25 roku życia, uczących się jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. W związku z powyższym podatnik nie ma prawa odliczyć ulgi na dziecko gdyż dochody dziecka pełnoletniego, uczącego się przekroczyły kwotę 3.089 zł.

 19. Dziecko 19 lat, naukę kończy w czerwcu, studia rozpoczyna w październiku – czy ulga przysługuje za miesiące, w których nie był już uczniem, a także nie był wpisany na listę studentów (np. nabór wrześniowy, odwołanie) – nie osiąga dochodów w całym roku;
  Us
  tawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Należy przyjąć, iż w przypadku maturzysty, który:

  • nie kontynuuje nauki ulga należy się także za miesiące wakacyjne (z uwagi na to, że rok szkolny trwa do końca 31sierpnia);

  • podejmuje naukę w szkole wyższej ulga należy się za wszystkie miesiące. Ponieważ dziecko podjęło naukę na studiach w październiku, rodzicom przysługuje ulga za cały rok.

 20. Rezydent z dniem 15 sierpnia zmienia rezydencję podatkową, od tego dnia w Polsce nie osiąga żadnych dochodów czy, przy założeniu, że dziecko jest małoletnie, ulga przysługuje za cały rok czy tylko za okres gdy był rezydentem (osiągał dochody);
  Ustawodawca w art. 27f ustawy o podatku dochodowym nie ograniczył stosowania ulgi na dziecko tylko do rezydentów polskich, czyli osób o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, mających w Polsce miejsce zamieszkania. W związku z powyższym również rezydenci innych krajów, czyli osoby o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy mogą odliczyć w zeznaniu rocznym ulgę na dziecko.

 21. Dziecko kończy 25 lat w dniu 15 sierpnia, nie osiąga dochodów w roku podatkowym, na ten dzień jest studentem.
  Art. 27f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy stanowi o dzieciach do ukończenia 25 roku życia, uczących się jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. W związku z powyższym ulga przysługuje za 8 miesięcy, włącznie z miesiącem w którym dziecko kończy 25 rok życia. Art. 27f ust. 2 ustawy wskazuje, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc. Nie ma więc podstaw prawnych do dzielenia ulgi na dni.

 22. W sytuacji gdy dziecko rodzi się w trakcie miesiąca np. grudnia lub ostatnim dniu miesiąca grudnia, a rodzice nie są małżonkami.
  Art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że odliczenia od podatku dokonuje się za każdy miesiąc kalendarzowy w którym podatnik sprawował władzę rodzicielską. Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie umożliwiają dzielenia ulgi na dziecko na dni. W związku z powyższym odliczenie od podatku przysługuje również za cały miesiąc w którym dziecko się urodziło. Zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

 23. Dziecko niepełnosprawne, pełnoletnie, otrzymujące rentę socjalną przebywa w placówce opiekuńczej, dobrowolnie. Dziecko ma własne źródło utrzymania, matka nie łoży na utrzymanie dziecka.
  Art. 27f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Mimo, że dziecko jest osobą o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy, czyli otrzymuje rentę socjalną, jednakże matka-podatnik nie utrzymuje dziecka, w związku z wykonywaniem ciążącego na rodzicu obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym matce dziecka, które otrzymuje rentę socjalną oraz posiada własne źródło utrzymania nie przysługuje odliczenie na dziecko za rok 2009 r.

 24. Pełnoletnie, studiujące dziecko, które nie ukończyło 25 lat wzięło urlop dziekański Art. 27f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko. Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, do ukończeniu 25 roku życia, które uczą się w szkołach o których mowa w ustawie o systemie o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym oraz w szkołach zagranicznych, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym podatnik ma prawo rozliczyć ulgę na dziecko pod warunkiem, że zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawy prawo o szkolnictwie wyższym) dziecko ma status studenta. Status studenta będzie wynikać z zaświadczenia wydanego przez uczelnię. Zgodnie z art. 27f ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na żądanie organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 25. Dziecko kończy szkołę zawodową w czerwcu a następnie odbywa obowiązkowe praktyki zawodowe. Czy ulga przysługuje także za okres praktyk zawodowych ? Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Należy przyjąć, iż w przypadku ucznia szkoły zawodowej, który odbywa obowiazkowe praktyki zawodowe, również istotny będzie koniec roku szkolnego. Ulga więc będzie przysługiwała za okres od 01.01 do 31.08.2009r. oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek o których mowa w art. 27f updof, czyli nie uzyskania przez pełnoletnie dziecko dochodu w wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł.

 26. Dziecko zdało maturę w maju i nie kontynuuje nauki.
  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w art. 63 stanowi, że rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Należy przyjąć, iż w przypadku maturzysty, który:nie kontynuuje nauki ulga należy się także za miesiące wakacyjne (z uwagi na to, że rok szkolny trwa do końca 31 sierpnia).

 27. Dziecko studia ukończyło w czerwcu, a obroniło się kilka miesięcy później. Zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym przepisy dotyczące odliczenia ulgi na dziecko stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, do ukończeniu 25 roku życia, które uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym oraz nie uzyskały w roku 2009 dochodu przekraczającego kwotę 3089,00 zł. Odliczenie od podatku przysługuje podatnikowi za cały okres, w którym dziecko zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wyższym ma status studenta. Na podstawie art. 27f ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ma prawo zażądać zaświadczenia wydanego przez uczelnię, potwierdzającego, że dziecko w danym okresie było studentem. W myśl art. 167 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii - data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja - data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

 28. Sąd orzekając rozwiązanie małżeństwa powierzył jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, ograniczając tę władzę drugiemu z rodziców do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka. Ponadto orzekł o kontaktach drugiego rodzica z dzieckiem, ustalając, iż co drugi weekend dziecko przebywa u ojca i jeden miesiąc wakacji spędza również z ojcem. Czy w tej sytuacji z uwagi na powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu z nich nie przysługuje ulga, czy ma zastosowanie metoda dzielenia ulgi: 1/30 za każdy dzień sprawowania pieczy?
  W rozliczeniach za 2009 rok zgodnie z ogólna zasadą wynikająca z art. 27f ust. 1 obojgu rodzicom, jeżeli wykonują władzę rodzicielską przysługuje, ulga na dzieci małoletnie. Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ograniczenie tej władzy wynikające z orzeczenia sądowego powierzającego jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość korzystania z ulgi, ponieważ drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli została ograniczona do decydowania tylko w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka. Tak więc ulga ta przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską. Z odliczenia nie może natomiast skorzystać ten z rodziców, który na skutek interwencji sądu opiekuńczego został pozbawiony tej władzy, jak również rodzic, w stosunku do którego została ona zawieszona. Rodzice po rozwodzie lub separacji, jeśli obydwoje mają władzę rodzicielską, będą musieli ustalić, w jakiej kwocie i które z nich korzysta z odliczenia ulgi na dziecko. Konieczne jest zatem porozumienie w tym względzie. W tym przypadku kwotę ulgi na każde dziecko dzieli się na 12 miesięcy. Każdemu z rodziców przysługuje wówczas odliczenie w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy, w których sprawuje on opiekę nad dzieckiem i miesięcznej części ulgi. Ustęp 3 art. 27f (dzielenie ulgi na dni) updof ma zastosowanie tylko do sytuacji w tym przepisie wymienionych.

 29. Jak powinni podzielić się ulgą na dzieci rodzice żyjący w rozłączeniu w wyniku separacji, rozwodu lub nie zawierania małżeństwa w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem pełnoletnim, które nie ukończyło 25 lat, studiuje i nie osiąga dochodów. Czy odwołanie się ustawodawcy w art. 27f ust. 6 updof, do utrzymywania pełnoletnich dzieci w związku z wykonywaniem przez rodziców ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego przesądza o tym, że ulga przysługuje każdemu z rodziców, który utrzymuje dziecko. W jaki sposób rodzice powinni dzielić się ulgą?
  Czy będzie miał zastosowanie przepis art. 27f ust. 3 ustawy o dzieleniu ulgi na dni?
  Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, że obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli rodzic utrzymuje pełnoletnie dziecko tzn. wypełnia swoje obowiązki alimentacyjne należy stwierdzić, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, dokonanych przez oboje rodziców nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka tj. 1.112,04 zł, a jeżeli takich proporcji nie ustalili to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Ulga przysługuje za miesiące (nie ma podstaw aby dzielić ulgę na dni) w proporcji uzgodnionej przez rodziców.

 30. Zgodnie z art. 27f ust. 2 updof z tytułu wychowywania dziecka miesięcznie przysługuje ulga w wysokości 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Zgodnie z obliczeniem, kwota ulgi za jeden miesiąc wynosi 92,67 zł., czyli roczna kwota ulgi na jedno dziecko wyniesie 1.112,04 zł. (556,02 : 6 = 92,67 x 12 = 1.112,04). Odliczenie dotyczy obojga rodziców, którzy decydują ile każde z nich chce odliczyć zgodnie z dyspozycją ust. 4 art. 27f updof. Natomiast na podstawie art. 27f ust. 3 updof w przypadku, gdy w tym samym miesiącu rodzice sprawują pieczę osobno (brak wprost zapisu ustawowego o osobnym, odrębnym sprawowaniu opieki), podatnikowi przysługuje za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem odliczenie w kwocie 1/30 z kwoty 92,67 zł. – tj. 3,089 zł ≈ 3,09 zł. Jeżeli więc rodzice dziecka sprawowali opiekę w ten sposób że ojciec 200 dni a matka 165 dni to łączna wysokość ulgi wyniesie 1.127,85 zł. Jak w takiej sytuacji winni zachowywać się podatnicy?
  Limit jest jeden 1.112,04 zł. Nawet przy rozliczaniu ulgi na dni, podatnicy nie mogą odliczyć większej kwoty. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy. Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej odliczy – za miesiąc w którym opieka była sprawowana przez różne osoby – 3,09 zł za każdy dzień sprawowania nad dzieckiem pieczy. Wynika to z postanowień art. 27f ust. 3 ww. ustawy. Przepis ust. 3 w art. 27f ustawy nie dotyczy jednakże rodziców.

 31. Czy ojciec dziecka, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem (rodzice są po rozwodzie, w separacji, albo nie zawierali związku małżeńskiego i żyją rozdzielnie) może odliczyć całą kwotę ulgi w sytuacji, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów, albo ma na tyle mały podatek, że z odliczenia nie skorzysta.
  Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ponadto rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli matka dziecka nie skorzysta z odliczenia, a ojciec wykonuje władzę rodzicielską może skorzystać z ulgi w pełnej wysokości.

 32. Student zostaje skreślony z listy studentów np. w kwietniu i rozpoczyna nowe studia od października na innej uczelni. Nie uzyskuje żadnych dochodów. Za jaki okres przysługuje ulga? Ulga przysługuje tylko za miesiące, kiedy pełnoletnie dziecko było studentem, czyli za okres od 01.01 do 30.04.2009r. oraz od 01.10. do 31.12.2009r. czyli za siedem miesięcy.

 

Odsłony: 19448

Statystyka

Odsłon artykułów:
799729

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.